Czynniki wpływające na trwałość pasa

  • Ilość pasów w zespole

Przekładnia pasowa jest konstruowana dla optymalnej ilości użytych pasów. Jeśli liczba pasów w zespole maleje, żywotność pozostałych pasów zmniejsza się nieproporcjonalnie. Jeżeli dla przykładu: według obliczeń napęd wymaga użycia 10-ciu pasów, i jeśli jeden pas usuniemy, żywotność pozostałych pasów zmniejszy się nie o 10%, ale o 30%.

 

  • Naciąg pasów

Do doskonałego przenoszenia mocy i osiągnięcia wymaganej żywotności pasów ważnym czynnikiem jest prawidłowe napięcie pasów. Pasy powinny być tak naprężone, aby pojawiający się poślizg na kole nie przekroczył 1%.  Zbyt mały naciąg powoduje nadmierny poślizg pasów na kole pasowym, zbyt duży - zmniejszenie żywotności pasa oraz szybsze zużycie łożysk w maszynie napędowej lub napędzanej.  W czasie transportu i przechowywania maszyn zaleca się zmniejszenie naciągu pasów.

  • Poprawne dobranie koła pasowego

Ważnym czynnikiem niezawodności i równej pracy pasów klinowych jest dokładne spełnienie warunków określonych dla kół pasowych:

  pasy powinny pracować na kołach rowkowych o wymiarach dostosowanych do przekroju pasa, tak aby pas stykał się tylko bocznymi (roboczymi) powierzchniami ze ściankami rowków kół

  rowki kół pasowych powinny być gładkie, bez okaleczeń, wyszczerbień  i zanieczyszczeń, szczególnie smarów i olejów. Powierzchni zbieżnych kół rowkowych nie należy lakierować

  wszystkie krawędzie rowków kół pasowych powinny być zaokrąglone promieniem  r>1 mm

  należy przestrzegać minimalnej zalecanej średnicy koła dla danego przekroju pasa chyba, że za wszelką cenę chce się uzyskać zwartość przekładni nawet kosztem obniżenia sprawności i zmniejszenia żywotności pasa

  wszystkie koła pasowe powinny być wyważane statycznie (stopień jakości Q  wg VDI 2060), dodatkowo koła pasowe których prędkość obwodowa przekracza 30 m/s, lub jeśli stosunek średnicy do szerokości wieńca koła pasowego dp/s < 4 przy v > 20 m/s, powinny być wyważane dynamicznie (stopień jakości Q 6.3)

  ze względu na żywotność pasa wskazane jest użycie kół o dużej średnicy, dla których prędkość pasa będzie wynosiła 25-30 m/s

 

  • Łączenie pasów w zespoły pasowe

W celu przeniesienia mocy przewyższającej moc przenoszoną przez jeden pas stosuje się napędy pasowe złożone z kilku pojedynczych pasów o tym samym przekroju i tej samej długości, skompletowane w jeden zespół, lub stosuje się pasy zespolone. Przy ustalaniu liczby pasów w przekładni należy mieć na uwadze, że w najkorzystniejszych warunkach pracuje pas pojedynczy. W przekładni wielopasowej wszelkie różnice wymiarowe poszczególnych pasów i rowków na kołach wywołują pasożytniczą moc krążącą i zwiększone poślizgi pasów, co odbija się niekorzystnie zarówno na sprawność przekładni jak i na żywotność pasów. W porównaniu z zespołami pasowymi lepsze warunki przenoszenia mocy posiada pas zespolony. W napędach wielopasowych należy stosować wyłącznie pasy kompletowane według wymaganej tolerancji długości. Tolerancja długości pasów w zespole jest znacznie mniejsza w stosunku do tolerancji pasów nie pracujących w zespole. SANOK RUBBER COMPANY Spółka Akcyjna produkuje również pasy o małej tolerancji długości (z nadrukiem L=L), które nie wymagają kompletowania w zespoły pasowe.  W przypadku uszkodzenia jednego z pasów należy wymienić cały zespół pasów. Nie należy łączyć pasów różnych producentów w zespół pasów. Nie wolno, na koła dla zespołów pasowych, stosować pasów zespolonych.

 

  • Użycie rolek napinających

W przekładni gdzie nie jest możliwe naciągnięcie pasa przez zmianę odległości między maszyną napędzającą a maszyną napędzaną można użyć do napinania pasa, rolki napinającej. Innym zjawiskiem, które wymaga użycia rolki napinającej pas są drgania długiego cięgna pasa o małym napięciu lub krótkiego cięgna przy gwałtownych zmianach obciążenia. Każde użycie rolek zwiększa częstotliwość przegięć pasa oraz wprowadza dodatkowe naprężenia zginające, co skraca jego żywotność. Rolki napinające mogą być umieszczone wewnątrz jak i na zewnątrz pasa. Rolki napinające umieszczone po zewnętrznej stronie pasa powodują ugięcie pasa w przeciwną stronę niż przy normalnej pracy, co poważnie zmniejsza żywotność pasa. Zaleca się, więc stosowanie rolek wewnątrz pasa. Rolki wewnętrzne powinny posiadać rowki o wymiarach jak dla kół roboczych. Dla pasów normalnoprofilowych i zespolonych dopuszcza się płaskie rolki wewnętrzne. Średnica rolki wewnętrznej powinna być większa lub równa minimalnej średnicy zalecanej dla danego przekroju pasa. Rolka wewnętrzna zmniejsza kąt opasania, dlatego należy umieścić ją jak najbliżej dużego koła. Rolki zewnętrzne muszą być płaskie i o średnicy większej lub równej 1,5 średnicy minimalnej, zalecanej dla danego przekroju pasa. Zewnętrzna rolka zwiększa kąt opasania, dlatego należy umieszczać ją jak najbliżej małego koła. Wewnętrzne jak i zewnętrzne rolki napinające powinny być umieszczane od strony cięgna biernego (luźnego), wyklucza to zmianę kierunku obrotów przekładni

 

  • Czystość

Przekładnia pasowa jest wrażliwa na chemiczne oddziaływanie otoczenia, jego temperaturę i wilgotność, oraz na smary i zanieczyszczenia. W przypadku, gdy pracuje ona w środowisku o zwiększonym zanieczyszczeniu należy chronić ją osłonami. Szczególnej ochrony przed zanieczyszczeniami wymagają pasy zespolone. Oleje i smary powodują zmniejszenie sprzężenia pasa z kołem oraz chemicznie oddziaływają na pas powodując szybkie jego zniszczenie. Drobne zanieczyszczenia typu proch i piasek powodują szybsze się ścieranie powierzchni bocznych pasa i koła. Duże zanieczyszczenia typu drobne kamienie mogą spowodować uszkodzenie (wyszczerbienie) koła pasowego lub zerwanie pasa.

 

  • Magazynowanie pasów

Prawidłowo przechowywane pasy klinowe nie tracą na własnościach przez wiele lat. Produkty gumowe przechowywane w niekorzystnych warunkach i przy nieprawidłowym obchodzeniu się, zmieniają swoje własności fizyczne. Zmiany te wywołane są np. przez działanie tlenu, ozonu, skrajnie niekorzystnych temperatur, światła, wilgoci lub rozpuszczalników. Magazyn powinien być suchy i wolny od kurzu. Pasów nie wolno przechowywać wspólnie z takimi materiałami jak: rozpuszczalniki, paliwo, smary, kwasy i inne chemikalia Niskie temperatury składowania nie są na ogół szkodliwe dla pasów klinowych, ponieważ jednak nabierają one sztywności, przed montażem należy je ogrzać do temperatury +20o C. Pasy należy chronić przed bezpośrednim działaniem źródła ciepła. Pasy klinowe należy chronić przed światłem, w szczególności przed bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym i silnym światłem sztucznym z dużym udziałem promieni ultrafioletowych jak np. nieosłonięte świetlówki (tworzy się ozon). Aby przeciwdziałać szkodliwym wpływom ozonu, pomieszczenia magazynowe nie mogą posiadać urządzeń wytwarzających ozon jak np. fluoroscencyjne źródła światła, lampy rtęciowe, elektryczne urządzenia wysokiego napięcia itp. Do magazynowania pasów klinowych nie nadają się pomieszczenia o dużej wilgotności. Względna wilgotność powietrza jest najkorzystniejsza, gdy jest poniżej 65%. Należy zwrócić uwagę, aby pasy były przechowywane nienaprężone i niezniekształcone. Jeżeli przechowywane są wisząco, to trzpień na którym pasy wiszą powinien mieć średnicę conajmniej 10-krotnej grubości pasa.

Copyright © by SANOK RUBBER COMPANY Spółka Akcyjna
Powered by: CMS Edito